Ferrari World Tour

1 Day Tour

250 AED Only

Dubai City Tour 

1 Day Tour

200 AED only

Desert Safari

1 Day Tour

130 AED Only

Burj Khalifa

90 Minutes

150 AED only